Pam pleidleisio i’r Democratiaid Rhyddfrydol ?

25 Ebr

Sylwch ar y marc cwestiwn. Nid wy’n addo eto fy mod am wneud. Ond os gwnaf, dyma fydd y rheswm.

(Hefyd rwy’n sôn am etholiadau Cyngor Gwynedd. Nid am yr Etholiad Cyffredinol.)

Pam felly?

I gosbi Plaid Cymru yng Ngwynedd am ei maith wiriondeb dros y blynyddoedd diwethaf. Pethau fel …

1. O, fe awn ni heibio heddiw i’r biniau brown a’r biniau gwyrdd. Mae’r ail fath yn drewi cymaint o gael eu gwagio mor anaml.

2. Cefais daflen ymgeisydd y Blaid yn fy hen ardal yn Nyffryn Nantlle. Dim llwchyn o bolisi, dim ond gofidio fod cynllun Cymunedau’n Gyntaf yn dod i ben. Ond beth yn y byd mawr oedd Cymunedau’n Gyntaf? Beth oedd ei amcan? Beth mae wedi ei gyflawni? Cynllun da iawn, hyd y gwelaf i, i greu swyddi i Swyddogion Cymunedau’n Gyntaf. Unrhyw beth arall? “Cymunedau’n Gyntaf”, o’r gorau. Ond “Cymunedau’n Olaf” fu hi yng Ngharmel, gydag ymosodiad ciaidd ar y fro drwy gau ei hysgol. Gwnaed hynny i blesio dau Weinidog Addysg yng Nghaerdydd, Huw Lewis a Leighton Andrews. Bellach mae’r ddau wedi mynd, ond “Y drwg a wna dynion, bydd byw ar eu holau” – gyda help parod Plaid Cymru yn yr achos hwn. Anfaddeuol.

3. Yr ymgais drwstan, dan bwysau o rywle eto, i gyflwyno addysg enwadol orfodol o fewn y sir. Dangosodd helynt ysgolion y Bala na yr ŵyr aelodau cabinet Gwynedd mo’r peth cyntaf am hanes Cymru nac am hawliau sifil. Pennau defaid, fel rwyf wedi dweud droeon o’r blaen.

Wedi hyn oll, beth wneir i haeddu pleidlais ac i’w chadw rhag mynd i’r Democratiaid Rhyddfrydol? Down yn ôl at GWESTIWN MAWR Y DYDDIAU HYN: a yw cynghorwyr y Blaid ym Môn a Gwynedd yn mynd i newid eu polisi iaith a chynllunio i blesio cwmni Horizon ?

I’n hatgoffa’n hunain unwaith yn rhagor, mae hi’n UN AI (a) NEU YNTEU (b):

(a) O dan Gynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn fel y saif mae hawl i gynghorwyr wrthod cynnig “a fyddai, oherwydd ei faint, raddfa neu leoliad yn achosi niwed sylweddol i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned”.

(b) Yn dilyn pwysau gan gwmni Horizon, mae adroddiadau y bwriedir newid hyn i ddarllen: hawl i wrthod “cynigion a fyddai yn achosi niwed sylweddol i gymeriad a chydbwysedd iaith cymuned nad ellir ei osgoi neu ei liniaru yn foddhaol trwy ddefnyddio mecanwaith priodol i sicrhau mesurau lliniaru addas neu y gwneir cyfraniad i leihau’r effeithiau hynny.”

A chymryd Gwynedd unwaith eto, OS mai PC fydd y grŵp mwyafrif bydd gofyn cael O LEIAF UGAIN AELOD i ddatgan na fynnant mo (b) byth, mewn unrhyw amgylchiad, ac na byddant yn ethol yn arweinydd y cyngor neb fydd yn ffafrio’r newid.

Mae’r cwestiwn i’r cynghorwyr yn un sml. Pwy sydd i lywodraethu? Chi, wedi i ni eich ethol? Ynteu Horizon?

Panics ddoe, rhyw bôl yn darogan mai’r Torïaid fydd yn ennill Môn yn yr Etholiad Cyffredinol. Wel, mae wedi digwydd o’r blaen, ac mae’r cof am Galan Mai oer 1979 ym mêr esgyrn rhai ohonom o hyd. Mae’r defnyddiau yna bob amser, sef (a) hen Dorïaeth Môn, – John Elias &c., a (b) mewnlifiad. Ond amlwg fod y rheini o Blaid Cymru sydd am newid y geiriad am weld mwy o fewnlifiad a’i gwneud hi’n sedd ddiogel, barhaol i’r Tori.

Mae gan y Blaid ychydig ddyddiau i gallio. Gadewch inni weld datganiad clir, terfynol, digyfaddawd gan ugain yng Ngwynedd a fydd yn gwrthod y newid geiriad, beth bynnag a ddywed arolygydd y llywodraeth na neb arall. Byddai hyn yn ddechrau canfod y ffordd yn ôl at bwrpas hanesyddol y Blaid.

Os na welaf hyn CYN DYDD YR ETHOLIAD, gall y Democratiaid Rhyddfrydol yn y ward hon gyfrif eu lwc.

2 Ymateb i “Pam pleidleisio i’r Democratiaid Rhyddfrydol ?”

 1. Annwen Jones Ebrill 25, 2017 at 8:53 pm #

  Rydw i’n deall pam yr ydych yn anhapus â sawl peth mae Plaid Cymru wedi ei wneud/ddim wedi ei wneud – hyd yn oed yn cytuno efo chi ar ambell bwynt – ond dydych chi ddim wedi egluro o gwbl pam yr ydych yn ystyried bwrw’ch pleidlais i’r Democratiaid Rhyddfrydol? Ydi’r blaid honno a/neu ei hymgeiswyr wedi rhoi lle i chi gredu y bydden nhw yn gwneud yn well na P C? Efallai y buaswn yn deall pam y byddech yn atal eich pleidlais ……..

  • glynadda Ebrill 26, 2017 at 2:17 pm #

   Nid mater o hoffi’r Democratiaid ydyw, ond chwilio am ryw ffordd o gosbi Plaid Cymru os bydd iddi ein bradychu yn y mater tyngedfennol hwn. Mi ddywedais mewn blog arall y byddwn i’n fodlon fotio i goes brwsh am yr un rheswm.

   Rhaid dweud fod taflenni’r Democratiaid ym Mangor, o’r hyn a welais i, yn fwy manwl a phenodol na rhai PC yngl^yn ag anghenion lleol. Ond wrth gwrs, gyda’r D.Rh. does dim cysylltiad o unrhyw fath rhwng gair a gweithred.

   Gadewch inni weld ugain o gynghorwyr PC Gwynedd yn datgan na fyddant mewn unrhyw amgylchiad yn derbyn y newid y mae Horizon yn galw amdano. Dyna fyddai dechrau adferiad hygrededd y Blaid.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: