Maniffesto’r Blaid Honco Hanner Call Wirion Bost Ulw Racs

9 Rhag

Y tro hwn eto, gadawodd yr hen G.A. hi’n rhy hwyr i roi ei enw gerbron Pwyllgor Rhanbarth Arfon o Blaid Monster Raving Looony fel ymgeisydd posibl. Ni welwch felly mohono ar eich papur pleidleisio ddydd Iau, ond dyma ichi ddetholion o’r maniffesto a fuasai ganddo pe bai wedi styrio mewn pryd.

Ynni.  (1)  Bydd llywodraeth Plaid Honco Wirion Hanner Call yn cyflwyno copi o Llyfr Glas Nebo i holl aelodau Cyngor Môn, gydag arholiad ar ei gynnwys ymhen pythefnos.

(2)   Polisi ynni’r Blaid Honco?  Polisi Twm Huws o Ben y Ceunant: haul a glaw a gwynt .

Amgylchedd.   (1)  Fel rhan o’r rhyfel yn erbyn plastig bydd llywodraeth Honco yn buddsoddi’n helaeth mewn ffatrïoedd cynhyrchu bagiau a bocsys papur, gan eu lleoli mewn ardaloedd Cymraeg sydd ag angen gwaith.

(2)   Bydd ein llywodraeth yn gosod aelodau Cyfoeth Naturiol Cymru i rawio mwd ymbelydrol Bae Caerdydd i bwcedi, a mynd ag o yn ôl i Hinkley. I roi help llaw, byddwn yn galw ar bob Aelod Cynulliad na phleidleisiodd yn erbyn y mwd.

Amddiffyn.   O drugaredd at bobl hanner call (’run fath â ni) sy’n dringo’r Wyddfa ar rew ac eira mewn esgidiau dal adar, bydd ein llywodraeth Plaid Honco yn cadw Gwasanaeth Achub Mynydd y Llu Awyr yn y Fali, ond yn dwyn i ben ar y diwrnod cyntaf bob ymarfer hedfan ar gyfer bomio Yemen, a phob hedfan isel uwchben Cymru.

Iaith.   (1)   Dan ddeddf newydd gan lywodraeth Honco, bydd yn ofynnol cael derbynwyr Cymraeg eu hiaith yn nerbynfa pob gwasanaeth mewn ardaloedd Cymraeg a fydd wedi eu diffinio dan y ddeddf. Fel y soniodd G.A. ryw dro o’r blaen, yn aml fe gawn fod y twrnai, y meddyg, y cyfrifydd, y pensaer, y deintydd yn Gymro/Gymraes iawn unwaith y cyrhaeddir ato/ati.  Ond i gyrraedd ato/ati rhaid yn gyntaf fynd heibio i ryw ddraig wrth-Gymreig yn y dderbynfa.  Dim mwy o hyn!

(2)  Bydd llywodraeth Plaid Honco yn cyhoeddi papur gwyrdd gyda drafft o ddeddf yn diswyddo oddi ar fainc yr ynadon bob ynad heddwch erioed a osododd unrhyw gosb ar ymgyrchwyr iaith.  (Gweler y drafodaeth, O’r India Bell a Storïau Eraill, tt. 115-16.)

Cydraddoldeb.  Fel rhan o ymgyrch tuag at gymdeithas fwy cyfartal, o dan lywodraeth y Blaid Honco bydd y dyn lori ludw yn cael O LEIAF yr un faint o gyflog â’r Dirprwy Swyddog Rhan-amser Ffocysu a Gwerthuso Cynaladwyedd o fewn yr un awdurdod lleol.

Tai.   (1) Y ‘broblem tai’ sylfaenol yng Nghymru yw bod yma ormod o dai a dim digon o Gymry i’w meddiannu. Bydd gan lywodraeth y Blaid Honco ymgyrch i brynu eiddo sy’n mynd ar werth, yn cynnwys cyn-dai cyngor a breifateiddiwyd, un ai ar gyfer eu gosod i deuluoedd lleol neu eu rhan-berchenogi â’r un teuluoedd.

(2) Hawl pob Cymro yw Hendref a Hafod. Bydd eich llywodraeth Honco yn sefydlu cymorthdaliadau ar gyfer prynu ail gartref yng Nghymru gan (a) blant y fro sy’n gorfod byw yn rhywle arall, a (b) unrhyw rai o unrhyw fan yn y byd os ydynt yn siarad Cymraeg.

Iechyd.   Mae ATEBOLRWYDD yn bwysig yn y maes hwn.  Am hynny bydd llywodraeth eich Plaid Honco yn gosod rheolaeth iechyd unwaith eto dan Fyrddau Iechyd Lleol, sef adrannau o lywodraeth leol ddiwygiedig (gweler isod), yn hytrach nag o dan y cwangoau anatebol a elwir ‘ymddiriedolaethau’.

Llywodraeth leol.  Bydd eich llywodraeth Honco yn ad-drefnu holl lywodraeth fewnol Cymru ar linellau synhwyrol a hanesyddol gywir, megis a awgrymir yn y bennod ‘Sir Gwymon a Sir Conbych’ yn y gyfrol ddiweddar Wele Wlad:  Ysgrifau ar Bethau yng Nghymru. I’n cenedl sydd fwyfwy ar chwâl ac ar ddisberod, gradd o SEFYDLOGRWYDD yw’r angen mawr, a bydd y llywodraeth Honco yn hybu mesurau tuag at ailwreiddio’r Cymro yn ei gantref a’i gwmwd.

Addysg.  Bydd llywodraeth y Blaid Honco yn gwobrwyo mewn modd chwerthinllyd o hael y disgyblion 18 oed o Gymru a fydd yn dewis astudio yng ngholegau Cymru. Rhaid atal y Gwaedu Mawr bob mis Medi, sef atal hunan-ddinistr y dosbarth proffesiynol Cymraeg cyn ei bod yn rhy hwyr. Dyma broblem gymdeithasol fwyaf Cymru heddiw, a dim ond y Blaid Honco Wirion Hanner Call sy’n deall hynny.

Dim Botwm.  Ni bydd yn Blaid Honco byth byth yn mynd i gynghrair â phlaid sydd am bwyso’r Botwm.

*   *   *

Dyna ichi ddetholiad o’n polisïau, gyd-Gymry.  Ai dyma’r maniffesto mwyaf honco welsoch chi erioed?  Ie, ond – a dyfynnu Churchill – ac eithrio’r lleill i gyd.

Un Ymateb i “Maniffesto’r Blaid Honco Hanner Call Wirion Bost Ulw Racs”

  1. Dei Tomos Rhagfyr 9, 2019 at 3:16 pm #

    Gresyn na ‘styriodd’ mewn pryd i fod ar restr yr Enwau dydd Iau, byddai o leia un o drigolion Eryri wedi rhoi pleidlais iddo

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: