Dyrchafael

1 Ion

Stori Fer

Oes yna rywle saff yn y byd? Iwerddon? Seland Newydd? Ynys yr Iâ? Ble gallwn i fynd petai raid ffoi o Bjelmon? Neu, a’i roi’n gywirach, ble galla’ i fynd os bydd raid ffoi? Y gwir yw fod y ‘rhaid’ hwnnw’n ymddangos yn nes bob dydd. Oherwydd, a pharodïo prifardd y Saeson:

    Anastas Kortin, grymus eto wyt,
    Dy ysbryd rodia ar led ...

Wedi gobaith mawr y chwyldro, gwan a diafael yw’r pleidiau democrataidd unwaith eto yn Bjelmon, mae’r Kortinistas yn uchel eu cloch ym mhobman a llawer gormod ohonynt yn dal yn ddylanwadol. Mae sôn am godi cofgolofn i’r unben ymadawedig, mae sefydliadau wedi eu henwi ar ei ôl, mae ei lun unwaith eto ar stampiau, a bellach dyma ‘ddydd y Cofio’ neu ‘Gŵyl Anastas’ ar bum mlwyddiant y dydd Iau hwnnw.

Digon drwg ei fod yma yn yr ysbryd. Gwaeth – mwy gwallgof – yw’r cwlt sy wedi tyfu o’i gwmpas, a phobl yn gwirioneddol gredu’r darogan y daw yn ei ôl yn gorfforol o’i daith bell. Rhai’n proffwydo mai yn 2033, eraill mai yn 2077, eraill y bydd raid inni ddisgwyl tan 2222. Syms lloerig, meddwn i sydd wedi treulio f’oes yn gwneud syms.

Mae yna gred, a llawer o sail iddi hefyd, y digwydd chwyldro nid pan yw pethau’n annioddefol, ond ar y pwynt pan fydd pethau’n dechrau gwella. Felly’n sicr yng ngwlad Bjelmon gydag ymadawiad y gormeswr anfad. ‘Rhagluniaethol’, meddai rhai. Wel, rhagluniaeth un dyn bach o fewn y peiriant anferth, meddwn innau!

Fel y gwyddys, cyn cychwyn ar ei antur enbyd, fe ymddiriedodd Kortin lywodraeth y wlad i’w ddirprwy Klinnin, ac am ryw dri mis, hyd yn oed wedi inni glywed am ddiflaniad y dyn ei hun, fe ddaliodd pethau at ei gilydd yn o lew. Wedyn fe ddechreuodd yr anesmwythyd, deisebau’n galw am ryddid a hawliau, pleidiau democrataidd yn dechrau ffurfio, ralïau mawr yn y dinasoedd a’r rheini’n dal i dyfu er i blismyn Klinnin anafu a lladd degau. Yna Klinnin yn cyhoeddi ei fod am dreulio mwy o amser gyda’i deulu, a’i olynu fel arlywydd gan Edavett. Dyna pryd y penderfynodd adran o’r fyddin newid ochr, ac yna un arall … Ni allai Edavett ddal ddim mwy, ac olynwyd ef gan Blewinn a fu’n arlywydd mewn enw am dridiau. Ar y Calan Mai hwnnw cyhoeddodd Cyrnol Korkin ei fod yn cymryd y llywodraeth mewn llaw, fel arlywydd dros dro yn unig, gan addo y byddai etholiadau rhydd ymhen hanner blwyddyn. Chware teg i Korkin, fe gadwyd yr addewid, cynhaliwyd yr etholiad, ac etholwyd Korbin yn arlywydd gyda mwyafrif da.

O na bai Korbin wedi cael parhau, yn hytrach na chael ei wthio allan a’i ddiarddel gan ei blaid ei hun. Sibrydion cryf mai ei ddirprwy yntau, Knonin, oedd tu ôl i hyn. Do fe drowyd dau o balasau drudfawr Kortin yn ysbytai, ac un arall yn gartref hen bobl. Do fe ryddhawyd y miloedd a fu’n dihoeni mewn carcharau ers dyddiau Kortin, ond nid aed ymlaen i dalu iawn iddynt gan y wladwriaeth fel yr oedd Korbin wedi gobeithio. Do fe saethwyd wyth o uwch-swyddogion Kortin a charcharu rhai ugeiniau yn rhagor, ond nid aed ymlaen a thyrchio allan y miloedd eraill o wasanaethyddion ufudd yr unben a’u cosbi. Gwyddom fod rhai ohonynt wedi cael lloches yn Neheudir America, ond mae gormod ohonynt o hyd yn farnwyr, yn blismyn, yn weinyddwyr o bob math yng ngwladwriaeth Bjelmon. Beth arall oedd i’w ddisgwyl dan law yr Arlywydd Kliprin, a osodwyd yn y brif safle gan elynion Korbin? Ac wrth gwrs fe anghofiodd Kliprin ddileu hen ddeddfau Kortin oddi ar y Llyfr Statud.

Ie, gwan a gwael yw pethau yng ngwlad Bjelmon unwaith eto, a’r holl sôn am ddychweliad Kortin yn troi meddyliau pobl a ddylai wybod yn well.

‘Yes, it’s Blast-off Thursday!’ medd pennawd un o bapurau tabloid Lloegr. I weddill y byd, tipyn o jôc oedd y dydd Iau hwnnw y buom ni oll yn paratoi mor ddyfal ar ei gyfer am bedair blynedd. Peilotiaid, peirianwyr, adeiladwyr, gwyddonwyr o bob math, a mathemategwyr fel fy hun, oll yn cael cyflogau da a chael pethau i’n cartrefi, tra roedd cyni gwerin gwlad yn talu am y cyfan. Wel … efallai nad y cyfan chwaith: roedd sibrydion fod Sefydliad Rothschild yn cefnogi’r fenter hyd at rai biliynau, a bod cefnogaeth foesol, o leiaf, gan Sefydliad Bilderberg. Amheuaeth bod rhyw law gan gorfforaethau Bechtel a Westinghouse hefyd. Pwy a ŵyr? Un peth sy’n sicr, ar fore diwrnod gadael y ddaear cafodd Kortin negeseuon yn dymuno siwrnai dda a phob llwyddiant gan gyd-arlywyddion yn cynnwys Bolsanaro, Erdogan, Orbán, Lukashenko, Duterte, Kim Jong Un a Pwtyn, i gyd yn sôn am ‘gam mawr i ddynol ryw’ a phethau felly.

‘Antur Trechu Ofn’, fel y cofir, oedd enw’r ymgymeriad mawr. Byddai’r llong ofod, ar ôl rhyw wyth mis o daith, yn cyrraedd cyffiniau Mawrth ac yn cylchu’r blaned honno. Byddai Kortin ei hun mewn capsiwl yn glanio ar Phobos, un o ddau leuad Mawrth, ac yn plannu baner yno i’w hawlio dros byth i wladwriaeth Bjelmon; hawlio, hynny yw, y troedle angenrheidiol ar gyfer y cam na chymerodd dyn hyd yma, sef cerdded ar wyneb y Blaned Goch. Diwrnod ar ei ben ei hun bach yn Phobos, yna – a bod yr wyddoniaeth a’r fathemateg i gyd yn iawn – yn ôl i ymuno â’r criw dethol ar fwrdd Thatcher 1. Wyth mis arall ac yn ôl i’r ddaear wedi cyflawni’r orchest fawr. Dyna’r bwriad. Dyna’r gobaith … Ac wrth gwrs roedd ‘Thatcher 1′ yn rhagdybio ‘Thatcher 2’ ac efallai mwy. Ysbryd antur aruthrol gan wlad fach.

Pwy na chofia’r diwrnod? Pedwar … tri … dau … un … ac i ffwrdd! Thatcher 1 yn gadael y ddaear yn eofn a diogel ar yr union eiliad, ac yn brydlon hefyd dyma’r rocedi atodol yn eu datod eu hunain gan ei gadael i fynd ar ei thaith o bedwar cant a phedwar ugain miliwn kilomedr. Ie, saith oedd ar ei bwrdd. Dau beiriannydd, dau beilot, un meddyg, Kortin ei hun a’i wejen Eva Verdi. Bonllefau o hunan-longyfarch gennym ni, pawb o weithwyr y lanfa, wrth weld ei hesgyniad llwyddiannus, a bonllefau gan y tyrfaoedd mawr a wysiwyd i wylio’r sgriniau awyr-agored yn y dinasoedd oll. Y Kortinistas yn cadw llygad ar bopeth, a gwae’r sawl na lwyddai i ddangos y radd ofynnol o frwdfrydedd. Bonllefau nes bron grygu wedyn wrth inni dderbyn negeseuon personol Kortin yn dweud ble’r oeddynt, y pethau yr oeddynt yn eu pasio yn y gofod, yr olwg ar y ddaear o’r man lle’r oeddynt ar y pryd.

Nes na thrwch y blewyn, dyna raid iddi fod ar antur fel hon, a mawr y rhyddhad a’r diolch pan ddeallwyd fod Thatcher wedi cyrraedd y nod ac yn cylchdroi Mawrth. Tridiau o baratoi, ac yna Kortin yn ei gapsiwl yn concro Phobos. Tystiai’r criw ei fod wedi glanio yno’n ddiogel, a chymerid ei fod wedi plannu baner Bjelmon. Parti mawr wedi ei drefnu, tabledi fitamin a siampên, i’w groesawu’n ôl i’r Thatcher.

Ond fe ŵyr y byd fel y bu. Fe sgubodd y capsiwl heibio i Thatcher, a’r diwethaf a welwyd ohoni roedd yn mynd fel cath i gythraul i gyfeiriad y blaned Iau. Hwyrach fod Kortin am hawlio honno hefyd i wlad fach Bjelmon. Duw yn unig a ŵyr ble mae hi erbyn hyn, ‘amser maith yn ôl mewn galaeth bell’ efallai!

Daliodd y Thatcher i gylchu Mawrth am ryw fis, ond dim arlliw o’r arloeswr crwydrad yn dod yn ei ôl. Yna fe benderfynodd Klinnin alw’r criw adre i’r ddaear. Cawsant help llynges America i lanio’n ddiogel yn y Môr Tawel. Galar mawr a chydymdeimlo, yn arbennig ag Eva Verdi druan. Hithau’n ddewr – ‘nac wyla drosof i, Bjelmonia’.

Mae ’na ryw gymdeithas yn rhywle medden nhw sy’n arfer yfed llwncdestun bob blwyddyn, ‘iechyd da i fathemateg bur, na foed iddi byth fod o unrhyw ddefnydd i neb’. Wel, nid pur fy mathemateg i fel aelod o’r tîm, ond tra chymwysedig. Y cwbl wnes i oedd rhoi un uwchysgrif bach 3 yn lle un uwchysgrif bach 2 mewn un man allweddol. Gwahaniaeth bach, gwahaniaeth mawr. Fe wnaeth, fel y dywedir, y tric yn do?

Na, ddaw Kortin ddim yn ei ôl yn y cnawd i’n barnu ni oll. Ond hir yw braich y Kortinistas. A does dim pen draw i wiriondeb pobol. Dydw i ddim yn teimlo’n saff yma yn Bjelmon.

* *

Am stori arall o waith yr hen Glyn Adda, gweler ail rifyn y cylchgrawn ffantasi newydd GWYLLION. (Gwanwyn 2021).

BLWYDDYN NEWYDD DDA i ffyddloniaid y blog.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: