Gwagedd o wagedd

29 Ebr

Digwydd agor rhifyn mis oed o GOLWG a tharo llygad eto ar yr hysbyseb hon:

cymwysterau

Gan y rhagwelir y bydd y ‘corff newydd uchel ei broffil’ yn weithredol erbyn mis Medi, y tebyg yw fod y saith swydd un ai wedi eu llenwi erbyn hyn neu yn y broses o gael eu llenwi.

Ond beth petai yna anawsterau? Beth petai prinder ymgeiswyr cymwys?  Dywedwch rŵan, beth pe na bai’n bosib penodi Uwch Reoleiddiwr (Monitro a Chydymffurfio), dim ond Cyfarwyddwr Gweithredol Rheoleiddio?  Pwy fyddai’n gwneud y Monitro a’r Cydymffurfio wedyn?  Beth petai raid cyfuno swyddi’r Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Cyffredinol) a’r Cyfarwyddwr Cyswllt (Cymwysterau Galwedigaethol)?  Sut y byddid yn dod i ben?  A allai un dyn bach ymdopi â’r holl Gymwysterau Cyffredinol a’r holl Gymwysterau Galwedigaethol yna yr un pryd, ynteu a fyddai hynny’n ormod o dreth ar fod meidrol?  A allai’r Uwch Swyddog Polisi weithredu o gwbl heb Bennaeth Polisi Strategol wrth ei benelin?  Neu yn wir, a allai’r Pennaeth Polisi Strategol ddod i’r lan heb Uwch Swyddog Polisi i roi pwniad iddo bob hyn a hyn?

Neu yn wir, beth petai hi’n dod i’r gwaethaf … ? Beth pe bai – na ato Duw – yn amhosib llenwi mwyafrif y swyddi pwysfawr ac anhepgoradwy  hyn?  Neu ddim un ohonynt?  Beth pe bai Cymru heb ei chorff proffil uchel y mis Medi hwn?  A fyddai olwynion gwareiddiad yn peidio â throi?  A fyddai’n ddiwedd y byd?

Os oes UNRHYW UN yn credu hynny, anfoned air, ac rwy’n addo cyhoeddi ei ateb ar y blog hwn.  Ac os oes, gwahoddaf ef neu hi hefyd i ateb y cwestiwn, be fuom ni’n ei wneud tan rŵan? Sut y llwyddodd gwareiddiad i oroesi hyd yma heb y corff arfaethedig, ‘Cymwysterau Cymru’?

O ran rhyw ddiawlineb, mi edrychais y wefan y cyfeirir ni ati.  Mewn llai na hanner eiliad roedd ‘adborth’ ac ‘asesiad’ wedi fy nharo yn fy nhalcen.  Yn fuan wedyn daeth ‘achredu’, ‘sgiliau hanfodol’, a’r camddefnydd anfad o’r gair ‘addysgu’ (‘addysgu pwnc’).  Digon! Diffodd!

Difrifoli yn awr.  Pa werth sydd, pa angen fu erioed, pa gyfiawnhad all fod o gwbl, i swyddi di-fudd, diystyr, dialw-amdanynt, di-bwynt, diwerth a di-ddim fel y rhain, a digon o rai tebyg iddynt mewn cwangoau diffaith a dienaid ar hyd a lled y wlad?   Pa fath bobl sy’n debyg o ymgeisio amdanynt, a’u cael?  Neu a’i roi fel arall, pa gymelliad a all yrru unrhyw un yn ei iawn bwyll i feddwl fod unrhyw werth mewn llenwi swyddi fel y rhain? Ni allaf feddwl ond am yr hen gymhelliad hwnnw a grynhowyd mor gofiadwy gan Dwm o’r Nant – ‘Pob teiladaeth rhag tylodi’.

Arwydd o salwch cymdeithasol a diwylliannol dwfn yw ein bod yn goddef y math o nonsens y mae’r hysbyseb hon yn ei gynrychioli a’r math o gyrff sy’n ei bedlera.  Mewn byd call a chyfiawn byddid yn creu diweithdra ar raddfa fawr ym myd y cwangoau a chyflogi’r cyn-swyddogion ar ryw waith buddiol ac angenrheidiol megis sgubo’r stryd.  A oes unrhyw ymgeisydd mewn unrhyw blaid yn yr etholiad hwn am addo hynny?   Tra rydym yn mwydro a phaldaruo am ‘gymwysterau’ a ‘sgiliau’ a ‘safonau’ mae’r wlad yn mynd yn dwpach dwpach.  Hoffech chi enghraifft fach o hynny?  Awdurdod Addysg Gwynedd, ie ar ganmlwyddiant a hanner sefydlu’r Wladfa, am roi ysgol newydd 3-19 oed yn y Bala dan reolaeth yr Eglwys Anglicanaidd !  Dyma inni griw o gynghorwyr a swyddogion heb wybod DIM am hanes diweddar Cymru !

Beth well na dyfynnu’r hen Dwm o’r Nant eto?

Gwagedd o wagedd, a llygredd sy’n llym,
Y byd a’i holl dreigliad yn dŵad i’r dim.

Un Ymateb i “Gwagedd o wagedd”

  1. gaynor Ebrill 30, 2015 at 11:22 am #

    doniolach na W1A a Father Ted, ond sobri dyn – dyma gyfansoddiad rhych ucha’r genedl bellach

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: