Archif | Mai, 2020

Dyfodol i ffatri ?

26 Mai

Gofidus iawn yw darllen heddiw fod ei pherchenogion am gau ffatri bapur Pen-y-groes a throsglwyddo’r gwaith i Loegr.

Petai’r gweithwyr, gyda help rhyw gyfalaf o rywle, yn gallu prynu’r ffatri, a fyddai digon o farchnad i’r cynnyrch yn lleol, yng Nghymru a thu hwnt?

Gan edrych ymlaen at fyd heb yr haint, beth am addewid o archebion gan gyrff cyhoeddus, archfarchnadoedd, gwestyau &c yng Ngwynedd i ddechrau?

A ninnau’n ceisio dychwelyd at bacedi papur o wahanol fathau er mwyn cwtogi ar blastig, fe ddylai fod dyfodol llewyrchus i’r diwydiant nwyddau papur.

Pwy fedr droi’r argyfwng hwn yn gyfle?

Ailgodi hen bwnc

17 Mai

Heddiw ailgododd hen bwnc, a thebyg bod hynny’n well na dim yn y sefyllfa ddiddigwydd sydd ohoni. Yr hen bwnc? Perthynas cenedlaetholdeb a sosialaeth.

Os wyf wedi deall adroddiad GOLWG 360 yn iawn, Mark Drakeford ddechreuodd drwy ddweud na ellir bod, yr un pryd, yn genedlaetholwr Cymreig ac yn sosialydd, oherwydd fod cenedlaetholdeb ‘yn gredo asgell dde yn ei hanfod’.

Wrth ateb Drakeford, mae’n ymddangos fod Leanne Wood wedi cyfeirio at bobl yn y Rhondda a fu’n chwifio’r ‘Ffedog Bwtsiar’, sef Jac yr Undeb, ar ddiwrnod cofio Buddugoliaeth yn Ewrop. Cythruddwyd Chris Bryant yn fawr gan y defnydd hwn o hen drosiad a fu’n gyfarwydd yn Iwerddon dros sawl cenhedlaeth. Ategodd yntau ‘nad oes modd bod yn sosialydd ac yn genedlaetholwr yng Nghymru’, ac arweiniwyd ef gan ryw linell o ymresymu i ddweud: ‘Aeth yr holl beth sosialaeth genedlaetholgar ddim yn dda iawn yn yr Almaen, naddo?’ Ar yr un gwynt fe fynnodd nad oedd y Natsïaid yn sosialwyr.

Yr ateb i’r sylw olaf yw ‘Wel oedden siŵr iawn’. Coctel marwol  o sosialaeth  wyrdröedig a chenedlaetholdeb yr un mor wyrdröedig oedd yr ideoleg a gofleidiwyd am ddeuddeng mlynedd gan fwyafrif etholwyr yr Almaen, a rhaid i’r sosialaeth ddwyn o leiaf hanner y bai am y canlyniadau. Dyma wirionedd nas cydnabuwyd gan sosialwyr unoliaethol ym Mhrydain, h.y. pobl Llafur, dros gyfnod sydd bellach yn dri-chwarter canrif.

Am osodiadau’r ddau Lafurwr yn y drafodaeth hon, nid wy’n synnu at sylw Bryant oherwydd dyna’i lefel, ond rwy’n synnu braidd fod Drakeford wedi dweud yr hyn a wnaeth. Unwaith eto, a all cenedlaetholwr Cymreig fod yn sosialydd? Gall wrth gwrs, a mwy na hynny mae’n rhaid iddo fod yn rhywbeth ar y sbectrwm de-canol-chwith. Mae dau ddimensiwn, o reidrwydd, i wleidyddiaeth pob un ohonom: y dimensiwn ethnig a’r dimensiwn cymdeithasol. Rydym yn ochri â gwladwriaeth, sef un ai â gwladwriaeth sefydledig, orthrechol neu ynteu â gwladwriaeth ‘yn y meddwl’, gwladwriaeth ddichonol sydd mewn rhyw radd o wrthryfel yn erbyn y gyntaf. Yr ydym bawb, pa un a addefwn hynny ai peidio, yn arddel ac yn ymarfer rhyw fath ar genedlaetholdeb, o blith yr amrywiol fathau sydd ar gynnig; yr ydym yr un pryd yn Dorïaid neu’n geidwadwyr o ryw fath arall, yn rhyddfrydwyr, yn radicaliaid, yn ddemocratiaid cymdeithasol, yn sosialwyr, yn gomiwnyddion, yn anarchwyr neu yn aelodau o ryw garfan nad yw wedi ei henwi neu ei hadnabod eto. Nid oes deddf yn unman yn dweud pa un o’r rhain y mae’n rhaid i genedlaetholwr fod, ac mae dweud fod rhaid iddo fod yn sosialydd mor anghywir â dweud na all fod yn sosialydd.

Ond i’r gwleidydd Llafur – ac ychydig iawn iawn o eithriadau a fu erioed i’r rheol hon – amlwg mai ystyr ‘sosialydd’ yw ‘Llafurwr’; ac ystyr ‘ni all cenedlaetholwr fod yn sosialydd’, o’i gyfieithu, yw ‘mae Llafurwr yn unoliaethwr, sef yn genedlaetholwr Prydeinig’. Ac fel y gwelsom yn sylw Bryant, nid ‘cenedlaetholdeb’ (nationalism) sydd gan y Prydeiniwr ond ‘gwladgarwch’ (patriotism) … fel oedd gan bobl y Rhondda yr wythnos ddiwethaf.

Yn awr, ac edrych ymlaen dipyn, mae rhai yn darogan y bydd Llafur yn fyr o fwyafrif wedi etholiad nesaf Senedd Cymru (fel yr ydym i’w galw bellach). OS gellir cynnal yr etholiad yn 2021, ac OS yw’r arolygon yn weddol agos ati, ac OS deil Drakeford ei sedd yng Ngorllewin Caerdydd, a fydd ef yn ceisio cefnogaeth plaid sydd ‘yn asgell dde yn ei hanfod’? Neu a fydd ef yn croesawu cefnogaeth o’r fath os cynigir hi iddo? Flynyddoedd yn ôl fe wnaed y pwynt gan David Davies (AS Mynwy bellach) mai’r glymblaid naturiol yn llywodraeth Cymru fyddai Llafur-Tori. Sylw gwerth ei gofio. Dyna’r ddwy blaid sydd yn gytûn ar y pethau hanfodol – ‘gwladgarwch’, Jac yr Undeb, Trident …

Yn y cyfamser, da iawn Leanne am wylltio Llafur. Heb hynny ni wnawn ddim ohoni yng ngwleidyddiaeth Cymru. Fel yr wyf wedi dweud droeon o’r blaen, gwnaeth y Pleidwyr glamp o gangymeriad yn troi Leanne heibio mor anniolchgar.

Dihangfa Corbyn

12 Mai

Awdur gwadd heddiw, Gethin Jones.

Rydw i’n siŵr bod Corbyn yn diolch i’r nefoedd nad enillodd yr etholiad.

Doedd gan ddyn call ddim gobaith yn erbyn clown Etonaidd. Ond petai’r amhosib wedi digwydd, dychmygwch benawdau’r wasg:

Commie Corbyn’s Corona Hell !

Corbyn’s Socialist Dream = Corona Nightmare !

Corbyn 19 Kills More Britons !

IRA Sympathiser Corbyn’s Corona Disaster !

Comrade Corbyn Kills WW2 Hero !

Spoilsport Corbyn Cancels VE Day Celebrations !

Corbyn Creates Chaos ! Bring Boris Back !

Commie Corbyn Takes the GREAT out of Britain !

Forces Sweetheart Kathryn Slams Corbyn !

What have you done Corbyn ?

How Dare You Corbyn ?

Blitz Britain Says SHAME ON YOU CORBYN !

WE WANT BORIS ! WE WANT BORIS !

“Whiw ! Diolch byth !” meddai Corbyn.

Arhoswch gartref !

10 Mai

Ai dyma wrthryfel mawr y bobloedd Geltaidd yn erbyn eu caethiwed oesol? Ai dyma fydd yn rhoi Llundain yn ei lle unwaith ac am byth ?

Na, tynnu’ch coes y mae’r hen G.A. siŵr iawn, gan gyfeirio at yr anghytundeb rhwng llywodraeth Boris a’r tair llywodraeth ddatganoledig ynghylch pryd a sut i lacio’r cyfyngiadau.

‘Achubwch fywydau … amddiffynnwch y Gwasanaeth Iechyd … ARHOSWC H GARTREF’, – dyma neges llywodraeth Cymru o hyd.

Da iawn yntê. Yr unig beth … trueni na buasai’r llywodraeth hon, ar ambell achlysur arall yn weddol ddiweddar, wedi bod yr un mor selog yn amddiffyn bywyd ac iechyd pobl Cymru. Beth, er enghraifft, am y diwrnodiau yr oedd llwythi o fwd ymbelydrol yn croesi Môr Hafren o safle Hinkley i lannau Morgannwg? Onid dyna’r adeg i weiddi’n uchel ‘ARHOSWCH GARTREF’ ?

Ond na. Onid oedd Cyfoeth Naturiol Cymru (neu, fel y byddai efallai’n fwy priodol ei alw ‘Tlodi Annaturiol Cymru’) wedi dyfarnu fod y mwd yn berffaith saff?

Byddwn yn cofio hefyd am arweiniad dewr a diysgog yr wrthblaid yn y Bae ar yr un achlysur, yn arbennig am y modd y bu i wleidyddion disglair Plaid Cymru ddeffro’r wlad drwyddi mewn tymestl o wrthwynebiad …

Tynnu’ch coes chi eto !

Torri’r distawrwydd …

4 Mai

Rwy’n gweld mai ar 11 Mawrth y dywedodd yr hen G.A. rywbeth ddiwethaf. Efallai fod ambell un yn meddwl fod y Corona wedi ei gael. Ond na, mae’r rheswm am y distawrwydd yn rhywbeth dyfnach a mwy llethol, teimlad nad oes dim byd o unrhyw bwys yn digwydd yng Nghymru, nad oes dim diben dweud dim byd am ddim byd, neb yn ymateb, neb yn meddwl, ‘neb yn becso dam’ chwedl y gân.

Ond dyma ichi rywbeth bach.

Y Radio Times yn crynhoi rhaglen heno, y gyntaf mewn cyfres o bedair:

‘Britain’s Greatest Generation. 1.4. Coming of Age. A remarkable generation of British men and women, now in their 90s or over 100, look back on their experiences of living through recession in the 1930s and the Second World War. Victory in 1918 imbued a robust sense of patriotism, yet the inter-war years were marked by inequality and unrest. Still, when war broke out once more in 1939, those of age were ready to risk their lives for King and country. But the evacuation of the British Army from the beaches of Dunkirk was a wake-up call for those who expected a swift victory. Next episode tomorrow …’

Heb fynd i ddadansoddi dim ar y pedair brawddeg, siawns na all y rhan fwyaf o’m darllenwyr gytuno â mi eu bod yn crynhoi ac yn cynrychioli peth o’r ffantasi na all Prydeindod fyw hebddi. Bu’r genhedlaeth hon yn anffodus, a hynny’n bennaf oherwydd ffolineb troseddol y genhedlaeth o’i blaen; ond nid yw hynny’n ei gwneud yn ‘genhedlaeth fawr’, heb sôn am ‘y genhedlaeth fwyaf’.

At ddydd Gwener, mae’r Radio Times yn addo mwy. ‘The New Blitz spirit?’ ‘David Dimbleby on the Power of Remembrance and why we must mark the 75th anniversary of VE Day – even in isolation.’ ‘Dame Vera Lynn may be 103, but …’. Er gwaetha’r haint, fe wna’r cyfryngau eu gorau glas, gallwn fod yn sicr.

Cwbl briodol yw nodi’r tri chwarter canrif hwn, ond sut i wneud hynny heb wasanaethu ideoleg wyrgam a chwbl ragrithiol Prydeindod? Heddiw mae Wee Ginger Dug yn trafod y cwestiwn yn llawer gwell nag y gallaf i. Fel mor aml bellach, at y blogiau Albanaidd y mae inni droi os am gael y dadansoddi didderbyn-wyneb na cheir mohono byth gan y Chwith Brydeinig dila.