Archif | Medi, 2021

Homes of Wales

30 Medi

Ie, mater mawr y newid enwau.

New name for former home of former Plaid M.P. Yes folks, it’s Upper Eagle Farm ! And there’s lots more …

Holly Hollow – home of the Sweet Singer of Wales

The Blue Isle – home of Sleeping Bard

The Red Pub – home of Anglesey & U.S. poet

Red House – home of Welsh Prof.

Resting-place – home of another Welsh Prof.

Old School House, Black Ford – home of yet another bloody Welsh Prof.

Bogfield – home of novelist and short-story authoress

Brookmouth – home of short-story writer and Welsh arsonist

4 Riverside, Betesder – home of Daily Telegraph Parliamentary Editor

Village Unpronounceable – home of Morris Brothers

Woodworm Wood – home of author of The Homes of Wales

Wonderful aren’t they !

Tu hwnt i jôc

22 Medi

Nid am ei fod am ddod allan o’i ymddeoliad, ond o ran tipyn o hwyl, bydd yr hen G.A. yn edrych weithiau ar Hysbysfwrdd Swyddi Cymru, gan fod rhywun yn ei anfon ato o rywle.
Bydd yn ei gael fel rheol yn ddiffeithwch o swyddi diystyr, di-fudd, dibwrpas a di-alw-amdanynt.

Yng nghatalog heddiw gwelaf ambell eithriad, chware teg. Mae ADRA yn chwilio am Blymwr, a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol eisiau Uwch-arddwr. Ac mae angen Prif Weithredwr i S4C. Iawn.

Ond yn ôl â ni wedyn at y nonsens arferol. Sut, meddech chi, y llwyddodd gwareiddiad i gerdded cyn belled cyn penodi dau Reolwr Cymwysterau (hyd at £40,000 yr un) dan y corff Cymwysterau Cymru? A sut y bu i’r hen genedl hon oroesi o gwbl cyn i rywun weld bod angen Swyddog Hybu a Hwyluso (hyd at £37,410) yn Adran Comisiynydd y Gymraeg?

Ond difrifoli. Mae rhai pethau tu hwnt i jôc. Yr hysbyseb gyntaf ar y rhestr heddiw: hyd at £32,818 y flwyddyn i Gydlynydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Gwrth-hiliaeth dan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Er mwyn y nefoedd, penodwch ddarlithwyr trwy’r Gymraeg ar draws y meysydd, nid rhyw rwtshi-ratsh fel hyn. Beth yw pwrpas y C.C.C. (Y Coleg Ffederal fel yr oeddem yn ei alw flynyddoedd yn ôl, y llond llaw ohonom oedd yn ymgyrchu dros ei sefydlu)? Fel mewn cymaint o gylchoedd eraill yng Nghymru heddiw, dyma dywallt arian ar oferedd a gwyrdroi pwrpas sefydliad. Be sy’n bod ar bobol? Isio edrych eu pennau.

Pwynt diddorol o’r Alban

21 Medi

Tipyn o sôn y dyddiau diwethaf y gall llywodraeth yr Alban alw am gymorth y fyddin gan fod y fath bwysau ar y gwasanaethau parafeddygol a’r Covid yn dal gyda ni.

Diddorol yw hyn. Mae gwahaniaeth mae’n debyg rhwng ‘gofyn am gymorth y fyddin’ a gyrru gwŷr i’r gad, a gallwn gymryd na all llywodraeth ddatganoledig wneud yr ail. Os gwelir annibyniaeth, pa bryd bynnag y bydd hynny, bydd pethau’n wahanol. Bydd y catrodau Albanaidd yn dal i ymladd dros y Frenhines ond ar orchymyn eu llywodraeth.

Job iawn i’r Black Watch a’r Scots Guards ryw ddiwrnod felly, tyrchio’r Americanwyr allan o Faslane. Ar hyn o bryd mae’r SNP am ganiatáu tair blynedd i glirio’r safle, ond da fyddai cyflymu pethau.

Na thybiwn, Gymry, nad yw hyn yn berthnasol i ni. Mae’n berthnasol i’r mater pwysicaf, sef parhad y Gymraeg.

Oherwydd …

Pam yr ydym ni’r Cymry yn y fath dwll heddiw? Ateb: am i’n cyndeidiau gyd-fynd ag anogaeth y Llyfrau Gleision, a chael gwared â’u hiaith er mwyn bod yn aelodau derbyniol o’r wladwriaeth unedol ogoneddus ac o’r ymerodraeth na byddai’r haul byth yn machlud arni. Do, fe wnaethant hynny am fod yna hen hen ymdeimlad o israddoldeb yn eu plith, ac i ddeall rhywbeth am wreiddiau hwnnw mae’n bwysig eich bod chwi, ddilynwyr y blog, yn astudio’r golygiad newydd Llythyr Gildas a Dinistr Prydain.

Ond y diwrnod y bydd Trident yn ymadael â’r Alban, dyna ddiwrnod machlud yr haul yn derfynol. Bydd cerbyd rhwysg Lloegr ar ei ochr yn y ffos.

Sut bydd cael y Cymry i ddeall hyn, dyna’r broblem o hyd. Oherwydd does gennym ddim gwasg.

Dyma’r ateb!

18 Medi

Tebyg mai trydariad ddylai’r pwt bach hwn fod, ond nid yw’r hen G.A. yn drydarwr.

Eitem anfarwol ar Nation Cymru heddiw. Gweledigaeth ddisglair ddiweddaraf yr hen Gordon Brown ar sut i achub y Deyrnas Unedig! Ymatebion da hefyd.

Amodau cydweithio

16 Medi

Y stori bore ’ma.  Dyfynnaf o BBC Cymru Fyw: “Mae Llywodraeth Cymru wedi penderfynu parhau i fynychu un o ffeiriau arfau mwyaf y byd, gyda ‘nifer fach’ o swyddogion yn mynychu’r digwyddiad.   Mae Aerospace Wales hefyd yn  derbyn cefnogaeth ariannol gan y llywodraeth i fynychu’r digwyddiad amddiffyn ‘Defence and Security Equipment International’ (DSEI) yn Llundain …”  Ac yn y blaen.        

“Y digwyddiad dirmygus hwn” meddai Plaid Cymru, ond gwych o beth yn ôl y Ceidwadwyr. “Cefnogi busnesau Cymru … sector hanfodol bwysig … gwerth mwy na £19bn i economi’r DU …”    Gweler BBC Cymru Fyw am y manylion troi-stumog.

A dyna’i phrofi hi unwaith yn rhagor. Cofiwch sylw cryno a chywir David Davies A.S. (Mynwy) flynyddoedd yn ôl, mai’r cyfuniad naturiol yng ngwleidyddiaeth Cymru fyddai Tori-Llafur.  Dyma’r ddwy sy’n sylfaenol gytûn ar y pethau hanfodol.  Mae’n wir nad oes gan lywodraeth ranbarthol neu ddatganoledig ddim polisi tramor, ond o’i chychwyniad mewn adwaith i’r Rhyfel Byd Cyntaf, ei pholisi tramor rhithiol neu ddamcaniaethol, sef mynd yn groes i imperialaeth Prydain, fu nod amgen Plaid Cymru a’r rheswm dros ei bodolaeth. A dyna ichi heddiw, llywodraeth Boris ynghyd ag America, newydd gael andros o drwyn coch yn Affganistán, yn cynllunio sioe fawr yn y Pasiffig i ddychryn China !  A gawn ni glywed Syr Anysbrydoledig Starmer yn codi llais yn erbyn hyn?  Faint o fet ?

Ac eto … er hyn i gyd … pa ddwy blaid yr union ddyddiau hyn sy’n mwmian ynghylch “cydweithio”?  Gawn ni gymryd mai amod gyntaf Adam i Drakeford fydd “dim un o dy draed di i’r ffair arfau ’na, a dim dimai goch i’r un cwmni o Gymru fynd yno”?   Yntê Adam? 

Darllenwn mai diben y cydweithio fyddai  “cyflawni dros Gymru” ac “adeiladu dyfodol cryfach tu hwnt i’r pandemig coronafeirws”.  Os mai dyna’r nod, a dim mwy, oni fyddai’r Ceidwadwyr, ynghyd â rhyw un Democrat Rhyddfrydol dyweder, yn gwneud llawn cystal partneriaid i Lafur?

Cydweithio â Llafur, hyd yn oed heb i hynny olygu clymbleidio, dyma ddylai fod y chwe amod sylfaenol gan genedlaetholwyr.

1.  Y MWD.   A’r polisi?  DIM MWD.

2.   Y POSTFEISTRI.  Nid oes dim iawndal  byth yn mynd i ad-dalu am y cam a’r dioddefaint a achoswyd.  Ond dylai’r symiau fod yn llawer iawn  mwy na dim sydd wedi ei roi hyd yma.  Ac ymhellach, dylid galw i gyfrif yr holl bobl, yn gyhuddwyr celwyddog, yn dwrneiod, ynadon a barnwyr, a fu’n gyfrifol am yr erledigaeth warthus hon. Rhaid wrth ddeddf i wneud hyn yn bosibl, Gweler blogiau 3 Hydref 2020 a 19 Ebrill a 31 Mai eleni.

3. TRIDENT.   Datganiad clir a therfynol nad yw polisi Carwyn wirion, ”mwy na chroeso” yn bolisi Llafur Cymru bellach, ac na fydd byth eto.

4.  NIWCLEAR.   Dim un niwc, mini, maxi nac unrhyw fath arall, ym Môn, Meirion nac unrhyw fan yng Nghymru. Peidiwch â dweud nad oes cysylltiad â’r llongau tanfor yna sy’n mynd i gael eu rhoi i Awstralia i ddychryn China. Gweler blog 26 Awst

5.  TAI.  Fel mae’r blog hwn wedi dweud fwy nag unwaith o’r blaen, y broblem sylfaenol yng Nghymru yw gormod o dai, a’r Cymry ddim yn gallu eu meddiannu.  Pwyll cyn adeiladu dim mwy o dai ar hyn o bryd, ond yn hytrach deddfwriaeth ac adnoddau yn galluogi awdurdodau lleol i fynd hanner-yn-hanner ag unrhyw Gymro neu Gymraes sydd am brynu cartref.   Gweler blogiau 3 Mai a 10 Gorffennaf.

6.    HILIAETH.   Dan rith gwrth-hiliaeth, bu ymosodiad hiliol arall ar y Cymry yn argymhellion “Undeb Gwrth-hiliaeth Cymru” i Gyngor Celfyddydau Cymru a’r Amgueddfa Genedlaethol.  Dowch inni glywed llywodraeth Cymru yn ei datgysylltu ei hun yn llwyr oddi wrth gastiau fel hyn.  Gweler blog 22 Awst.

Mae pethau eraill pwysig iawn, ond dyna ddigon am y tro.  Hwyl ar lunio’r cytundeb, bois!